Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner  sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.

Som en del i föräldrasamverkan, har vi anslutit oss till Förskoleappen där vi dagligen skickar ut inlägg och bilder till föräldrarna. Det kan till exempel handla om vad barnen gör och vilka läroplansmål som uppfylls med respektive aktivitet.

På Södermalm International Preschool arbetar vi med olika typer av dokumentation.

  • Barnen har en pärm där vi sätter in utvalda teckningar, målningar och skrift. Vi och barnen kan då överskådligt se hur/om det sker en utveckling i barnets skapande uttryck.
  • Vi sätter upp viss dokumentation på väggar.
  • Ipaden används som ett verktyg där vi kan återbesöka dokumentation och bilder i samtal med barnen.

Ipads på Södermalm International Preschool

Ipad är ett tydligt och enkelt sätt att plocka in IKT (informations och kommunikationsteknik) i förskolan. Ett multimediaverktyg som kan fungera interaktivt med barnen genom diverse pedagogiska appar och informationskanaler.

För oss som pedagoger fungerar Ipaden som dokumentationsverktyg, där vi enkelt kan ta bilder, filma och anteckna direkt under situationen. Att Ipaden är portabel gör att vi kan ta den med oss ut och använda den för direkt informationssökskälla utomhus.

Lev Vygotskij (en pedagogisk teoretiker) menar att socialt samspel är den största drivkraften för ett barns utveckling.

”Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglas av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98 rev 2010)

Vi på förskolan Söndermalm International Preschool är anslutna till Tyra-appen.
Till denna app är alla inskrivna föräldrar inbjudna och får via den ta del av förskoleavdelningarnas dagliga arbete med barnen. Alla föräldrar har en inloggning där de ser vad just deras barn har gjort för aktiviteter kopplade till olika mål i läroplanen (Lpfö98/10). Detta arbetssätt är under utveckling och kommer att användas mer och mer. Det är även i Tyraappen som frånvarorapportering av barnen sker.


Södermalm International Pre-school is preschool that follows the Swedish preschool education in Swedish and English.

The preschool has two sister groups in parallel, with one group having English speaking staff mainly and the other group has Swedish speaking staff mainly. The pedagogy that takes place at the preschool is based on the curriculum for the preschools. This means that all children will be exposed to Swedish during day but in the English speaking group there will also be English to a large extent with the children. In the Swedish speaking group there will also be English for the children whose parents wish for their children`s exposure to English language.

Our vision is that children should be given the opportunity to become independent and reflective people with respect for everyone’s equal value. We want to accomplish it by offering an imaginative and stimulating environment and varied materials as well as starting from the children’s interests and needs. We believe and work according to the attitude that educators as collaborative pedagogues create a climate where the children feel involved in their own learning in a fun filled way.

Our goal is for the children to have a positive image of their future, good self-knowledge and confidence in their own ability. Through play and interaction with other children, they have a secure and happy childhood. Learning starts to take place from the birth of the child, in all situations and in different ways. We want the learning to be based on the child’s needs, be enthusiastic and inspiring and prepare the children for the school.

As part of parent involvement, we have joined the Tyra app where we send out posts and photos to the parents daily. For example, it can be about what the children do and what curriculum goals are meeting with their respective activities.

At Södermalm International Preschool we work with different types of documentation.

  • The children have a folder where we insert selected drawings, paintings and writing. We and the children can then see clearly how / if there is a development in the child’s creative expression.
  • We display some documentation on the walls.
  • The iPad are used as a tool where we can visit documentation and pictures in conversation with the children.

iPad at Södermalm International Preschool

iPad is a clear and easy way to pick up ICT (Information and Communication Technology) in a preschool. A multimedia tool that can interact with the children through various educational apps and information channels.

For us as educators, iPad works as a documentation tool, where we can easily capture, shoot and record directly under the situation. The fact that iPad is portable means that we can take it out with us and use it for direct information search source when we are outdoors.

Lev Vygotsky (an educational theorist) believes that social interaction is the main driving force for a child’s development.

”The ability to communicate, seek new knowledge and collaborate is necessary in a society characterized by a large flow of information and a rapid rate of change. Pre-schools will lay the foundation for the children to eventually acquire the knowledge that constitutes the common frame of reference that everyone in society needs ”(Lpfö 98 rev 2010)

We at the preschool Södermalm International Preschool are connected to the Tyra app. All the new parents receive an invitation to TyraApp and receive the posts made daily for their child`s group. All parents have a login where they see what their children have done for activities linked to different goals in the curriculum (Lpfö98 / 10). This way of working is under development and will be used more and more. You can also report your child`s absence through Tyra app.