Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen Mats Loch eller via mail

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: bror.thoren@tivoliforskolor.se

Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00

Södermalm International Preschool har öppen föräldrasamverkan som träffas en gång per termin. Alla föräldrar är välkomna att medverka.


Complaints

If you have any comments on what is happening at the preschool, you will primarily go to the staff. You can also anonymously submit comments in ”rice and litter box” placed in the pre-school entrance. You can also contact directly the preschool manager Mats Loch or via mail

If it’s a question you do not want or cannot take directly with the staff at the preschool, you can contact the owner bror.thoren@tivoliforskolor.se

If you are not satisfied with these steps, please contact the Educational Department.
Phone number: 08-508 330 00

Södermalm International Preschool has a Parent / Teacher Association that meets once a semester. All parents are welcome to participate.