På Södermalm International Preschool använder vi en föräldraaktiv femdagars inskolning. Under den första dagen har pedagogen med huvudansvaret för barnet ett kortare samtal med föräldern där föräldern får veta vad som förväntas av dem under inskolningstiden samt förskoletiden. De har också möjlighet att berätta om barnet så vi på förskolan kan ta emot honom/henne på bästa sätt.
Inskolningen beräknas ta fem dagar. Den första dagen kommer barn och förälder till förskolan 9.00 och stannar till kl 11.00. Andra och tredje dagen är barn och förälder på förskolan från 9.00–och över lunch resp vila om barnet orkar det och vilan går bra. Dag fyra lämnas barnet själv på förskolan mellan 9.00 och 11.30 och blir sedan hämtad av föräldern. Dag fem är barnet själv på förskolan mellan klockan 9.00 och 14:00 om personalen informerar om det och blir sedan hämtad av förälder. Det är viktigt att föräldern under dessa två sista dagar finns i närområdet och kan komma till förskolan om det behövs.
Efter inskolningsveckan kan föräldern gå till arbetet men måste vara beredd i att under veckan därefter korta ner sin arbetsdag om barnet inte riktigt orkar hela dagen. Detta sker i dialog med förskolan.

Några råd till inskolningsföräldern:
Du ska vara med under hela dagen och delta i verksamheten tillsammans med barnet för att skapa trygghet. Du, som förälder, ses som en tillgång, nästan som en av personalen, som hjälper barnen vid rutiner och aktiviteter. Du ges här stor insyn i verksamheten då du får delta i förskolans vardag. Du ska också äta tillsammans med barnet på förskolan. Under dagarna då inskolningen sker är det fullt naturligt att verksamheten kan kännas rörig. Detta beror på att barnen på avdelningen inte är vana med en utomstående vuxen i barngruppen. Det är helt ok att det är lite ”kaos” under den perioden men det återgår snart till det vanliga då inskolningen är över.
En inskolningsansvarig pedagog finns för varje barn, men det är allas ansvar att etablera en kontakt med barnet och föräldrarna. Denna kontakt skapas lättast genom leken. Du som förälder ska vara delaktig och aktiv under hela dagen.
När du som förälder ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser dig gå. Smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma eller pappa går. Det är naturligt för många barn att protestera när föräldern lämnar dem. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan. Som förälder kan du alltid ringa till oss på förskolan när du kommit hem/till arbetet för att kolla hur det går.

Grundschema för inskolning
Dag 1   9.00–ca 11.00   Föräldern är med sitt barn
Dag 2   9.00–ca 12.30   Föräldern är med sitt barn
Dag 3   9.00–ca 12.30   Föräldern är med sitt barn
Dag 4   9.00–14.00        Föräldern lämnar sitt barn
Dag 5   9.00–14.00        Föräldern lämnar sitt barn
Dag 4 och 5 ska föräldern finnas tillgänglig om barnet behöver en kortare dag än utsatt. Då inskolningen är över ser vi att barnet går till klockan 14.00 under den första veckan.

Nödvändiga artiklar att ha i barnets låda på förskolan
I hallen har varje barn sin egen hyllplats. Där finns plats att hänga ytterkläder och en låda där ombyten osv får plats.
Detta ska alltid finnas på förskolan:
– Två ombyten som uppdateras i takt med att barnen växer, t.ex. strumpor, byxor, tröja (långärmad och kortärmad), underkläder.
– Regnkläder och gummistövlar.
– Solskydd.
– Hatt/mössa.
– Saker för vilan t.ex. Napp, nalle eller snuttis.
– Ytterkläder efter säsong.
– Vattenflaska.
OBS! TÄNK PÅ ATT ALLT SKA MÄRKAS MED BARNETS NAMN.


Acclimatization

At Södermalm International Preschool we use a parent active five-day acclimatization. During the first day the teacher with the main responsibility for the child, has a short conversation with the parents where they are told what is expected of them during the acclimatization period and pre-school period. They are also able to tell about the baby so we at the preschool can receive him/her in the best way.
The induction is expected to take five days. On the first day, children and parents arrives to the preschool 9.00 and stays until 11.00 am. The second and third day the child and parents are at the preschool from 09.00 and over lunch and rest if the child i up to it and everything works fine. Day four the child are left himself at preschool between 9.00–11.30 and then be picked up by the parents. Day five the child is himself at preschool between the hours of 9.00–14.00 and is then picked up by a parent. It is important that the parents during these last two days are in the local area and are coming to preschool if needed.
After the acclimatization week, the parents can go to work but must be prepared for a week, to shorten their working day if the child is not coping all day. This is done in dialogue with the preschool.

Some advice for acclimatization parent:
You should be present throughout the day and participate in activities with the child to provide security. You, as a parent, is seen as an asset, almost like one of the staff, which helps children in routines and activities. You are given this great insight into the business when you attend pre-school everyday. You should also eat with the child at preschool. In the days when the induction takes place, it is quite natural that the business can feel cluttered. This is because the children in the ward are not familiar with an outside adult in the child group. It’s ok to be a little ”chaos” during that period, but it soon returns to normal when the induction is over.
An acclimatization responsible educator is for every child, but it’s everyone’s responsibility to establish contact with the child and the parents. This contact is created most easily through play. You as a parent is to be involved and active throughout the day.
When you as a parent starts going away, it is very important that your child see you go. Never sneak away! Many children become sad when Mom or Dad goes. It is natural for many children to protest when the parent leaves them. It will be easier for both child and parent if the parent leaves firmly and without hesitation. As a parent, you can always call us at preschool when you come home/to work to see how it goes.

The basic schedule for acclimatization
Day 1    9.00–approx 11.00    parent is with their child
Day 2    9.00–approx 12.30    parent is with their child
Day 3    9.00–approx 12.30    parent is with their child
Day 4    9.00–14.00               parents leave their children
Day 5    9.00–14.00               parents leave their children
Day 4 and 5, the parent should be available if the child needs a shorter day than the plan. When the acclimatization is over, we see that the child stay to 14.00 during the first week.

Required items to be in the child’s box at preschool
In the hall, each child has their own shelf. There is space to hang coats and a box where changes of clothes, etc. fit.

This should always be at the preschool:
– Two changes of clothes that are updated as the children grow, such as socks, pants, shirts (long sleeve and short sleeve), underwear.
– Rain gears.
– Sunscreen.
– Hat/cap.
– Things for the resting, such as pacifier, teddy or snuttis.
– Outdoor clothes according to season.
– Water bottle.

NOTE! KEEP IN MIND THAT EVERYTHING SHOULD BE LABELED WITH THE CHILD’S NAME.